14 oktober 2016

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van DenMa zijn de volgende algemene voorwaarden van
toepassing:

Artikel 1: Algemeen

 1. De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
  overeenkomsten, offertes en aanbiedingen tussen DenMa, hierna te noemen
  Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever, tenzij hier uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever
  wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze
  algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de
  Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van
  de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel
  en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
  niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht
  zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
  voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offerte, overeenkomst, aanbieding

 1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening van beide partijen
  van een offerte of opdrachtbevestiging.
 2. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
  aanvaarding is ingesteld.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
  Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
  onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
  gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of opdrachten.
 5. Het accepteren van een offerte, aanbieding of overeenkomst houdt in dat u de
  toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van het in deze voorwaarden
  bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door
  Opdrachtnemer worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van
  kracht blijven. Alle rechten en aanspraken zoals in deze voorwaarden, en die in eventuele
  nadere overeenkomsten ten behoeve van Opdrachtnemer worden bedongen, worden
  evenzeer bedongen ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde
  tussenpersonen en andere derden. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de
  consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).
 6. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffing van overheidswege,
  evenals de te maken kosten in kader van de overeenkomst, waaronder begrepen de
  kosten voor bestelde of gekochte zaken, reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten,
  tenzij anders aangegeven.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
  derden. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
  uitgesloten.
 8. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader
  van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of
  een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos
  zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
  overeenkomst, dan is Opdrachtnemer niettemin altijd gerechtigd tot verhoging van dit
  honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
  overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit
  ene bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in
  een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of op andere gronden die bij het
  aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
  bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
  overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5
  afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te
  ontbinden, tenzij Opdrachtnemer:
  10.1. alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
  overeengekomen uit te voeren;
  10.2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer
  rustende verplichting ingevolge de wet;
  10.3. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de
  totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  10.4. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie
  maanden na de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 3: verlenging, beëindiging, opschorting overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en in
  overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswegen na het verstrijken van de met Opdrachtgever
  overeengekomen opdrachtperiode zonder dat opzegging door een van de partijen is
  vereist.
 3. Verlenging van de opdrachtperiode gebeurt schriftelijk. De verlengde overeenkomst wordt
  onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan schriftelijk is afgeweken.
 4. Beëindiging van de overeenkomst door Opdrachtgever voor het verstrijken van de
  opdrachtperiode heeft een schadevergoeding aan Opdrachtnemer ten gevolge ter
  hoogte van 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging vastgestelde, uren maal het
  tarief, inclusief 100% van de reeds gemaakte kosten waaronder begrepen reeds bestede of
  gekochte zaken, reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
  dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
  Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering
  van de overeenkomst op te schorten. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan
  nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
  overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
  6.1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
  tijdig nakomt;
  6.2. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de
  verplichtingen niet zal nakomen;
  6.3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
  stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
  zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  6.4. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van
  Opdrachtnemer kan worden verlangd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
  overeengekomen condities zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de
  overeenkomst te ontbinden.
  6.5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
  overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
  redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 7. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer
  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
  direct en indirect ontstaan.
 8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
  Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de
  verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 9. Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of
  ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op alle manieren gehouden tot vergoeding van
  schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de
  Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling is verplicht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal
  Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te
  verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever
  toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Opdrachtnemer is toe te rekenen,
  worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
  Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de
  omvang van deze kosten. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
  door Opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders
  aangeeft.
 11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van
  beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
  ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid
  waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat
  het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst meteen en met directe ingang op te zeggen
  of de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
  van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer
  op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen
  de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-
  afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
  gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 13. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op
  Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of
  ontbinding overgaat, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor
  op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4: Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te
  geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te
  geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door
  Opdrachtnemer is aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende
  declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig de factuur betaald, is Opdrachtgever in verzuim.
  Opdrachtgever is dan een rente van 1% per maand aan Opdrachtnemer verschuldigd. De
  rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
  Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde
  bedrag. Indien Opdrachtnemer een betalingsherinnering moet versturen worden € 25,00
  administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die
  Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens
  betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
  incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum
  van € 75,00.
 4. Indien binnen de vervaltermijn geen (volledige) betaling is ontvangen kan Opdrachtnemer
  haar werkzaamheden opschorten nadat de opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld.
  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade dientengevolge ontstaan.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in
  deze bepalingen is geregeld.
 2. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft
  derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
  Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
  onvolledige gegevens.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
  aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde
  van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ten opzichte van Opdrachtgever is beperkt tot
  het bedrag van de door zijn verzekeraar gedane uitkering.
 6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
  zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventueel redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer
  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer
  toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
  Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
  schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  De Opdrachtnemers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
  begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-
  of andersoortige stagnatie.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van de eigendommen
  van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Overmacht;

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet
  behoorlijk kan nakomen als gevolg van een hem niet toerekenbare oorzaak, worden die
  verplichtingen opgeschort tot op een moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze
  overeenkomst op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buitenkomende
  oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen,
  doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichting na te komen.
 3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoelt in het eerste lid zich
  voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op
  te zegen.

Artikel 7: Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomst aanpassen.

Artikel 9: Reclames

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
  overeenkomst beantwoorden.
 2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag
  dienden schriftelijk binnen 8 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie
  waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het
  gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon
  ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 3. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van
  Opdrachtgever niet op.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen
  aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, het kosteloos verbeteren, of het
  opnieuw verrichten van de opdracht tegen een teruggave naar evenredigheid van door
  Opdrachtgever betaalde kosten.
 5. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in
  verband met de reclame.

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
  verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
  aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
  de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en
  alles te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever
  in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer,
  zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
  de zijde van de Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
  rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11: Rechtskeuze en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
  toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
  uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
  woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
  ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op de rechtsverhouding tussen DenMA en haar cliënten is Nederlands recht van
  toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen DenMa en cliënt kennis te nemen.

Artikel 12 : Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die geldig was ten
  tijde van het tot stand komen van de rechtspreking met Opdrachtnemer.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
  daarvan.